“17.04.2015 № 01-05/59-пр боерык белән расланган Коррупциягә каршы көрәш буенча Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы комиссия турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү хакында” 11.01.2017 № 01-05/4-пр боерык

«Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы Коррупциягә каршы көрәш комиссиясе нигезләмәсен һәм аның составын раслау турында» 17.04.2015 № 01-05/59-пр боерык белән расланган Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы Коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында нигезләмәгә үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясе дәүләт граждан хезмәте турында» 2004 елның 27 июлендәге 79-ФЗ номерлы федераль законга, «Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы федераль законга, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законына, «Татарстан Республикасында коррупциягә каршы көрәш турында» 2006 елның 04 маендагы 34-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законына ярашлы рәвештә,

        БОЕРЫК БИРӘМ:

1. «Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы Коррупциягә каршы көрәш комиссиясе нигезләмәсен һәм аның составын раслау турында» 17.04.2015 № 01-05/59-пр боерык белән расланган Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы Коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында нигезләмәгә (алга таба – Нигезләмә) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

 Нигезләмәнең 3.9 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«3.9. Комиссия карарлары беркетмәләр белән рәсмиләштерелә, аларга Комиссия сәркатибе имза куя һәм алар Комиссия Рәисе тарафыннан раслана.».

2. Әлеге боерык үтәлешен контрольдә тоту буенча үземне җаваплы итеп билгелим.

Башлык                                                                                                                                                                                  Р.Р. Зыятдинов

Соңгы яңарту: 26 март 2018, 10:08

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования