"Коррупциягә каршы көрәш буенча ТР Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы каршындагы комиссия турында" 17.04.2015 № 01-05/59-пр боерык (Составы һәм Кушымта)

«Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында Коррупциягә каршы көрәш буенча комиссия» 2015 елның 17 апрелендәге 01-05/59-пр номерлы боерык (Составы һәм Нигезләмәсе белән бергә)

«Коррупциягә каршы көрәш турында» 2008 елның 25 декабрендәге 273-ФЗ номерлы федераль законга, «Татарстан Республикасы дәүләт граждан хезмәте турында» 2003 елның 16 гыйнварындагы 3-ТРЗ номерлы Татарстан Республикасы законына ярашлы рәвештә, шулай ук коррупциягә каршы көрәш эшчәнлеген активлаштыру өчен оештыру һәм гамәли чараларын тормышка ашыру максатларында боерык бирәм:

1. Расларга:

1.1. Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе составын яңа редакциядә бәян итәргә (1 нче кушымта).

1.2. Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында нигезләмә (2 нче кушымта).

2. Кадыйрова Зәлия Шәһинур кызын – дәүләт хезмәте, кадрлар, эш башкару һәм хокукый тәэминат секторы мөдире, Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсендә коррупциячел һәм башка төр хокук бозуларны профилактикалау эше өчен җаваплы зат итеп билгеләргә.

3. Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең түбәндәге боерыкларын көчен югалткан дип танырга:

«Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында» 26.01.2012 №4-пр;

«Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 29.11.2012 №174-пр;

«Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе составына үзгәрешләр кертү турында» 24.12.2013 №01-05/231-пр;

4. Әлеге боерыкны Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсенең рәсми сайтында «Коррупциягә каршы көрәш» бүлегендә урнаштырырга.

5. Боерык үтәлешен тикшереп торуны М.Ә. Халиковка йөкләргә.

Башлык                                                                                  Р.Р.Зыятдинов

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгының 2015 елның 17 апрелендәге № 01-05/59-пр боерыгына 1 нче кушымта

Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе составы

 

Зыятдинов Радик Рәгыйп улы –  Идарә башлыгы, Комиссия рәисе

Комиссия әгъзалары:

Халиков Мөнир Әфраим улы – Идарә башлыгы урынбасары,  Комиссия рәисе урынбасары;

Әбилева Люция Мәснәви кызы – оештыру-хокук эше бүлеге башлыгы;

Хәйруллин Рәшит  Фазыл улы –  күзәтчелек һәм автоматлаштырылган рәвештә исәпкә алу бүлеге башлыгы;

Кадыйрова Зәлия Шәһинур кызы –  дәүләт хезмәте, кадрлар, эш башкару һәм хокукый тәэминат секторы мөдире;

Якимов Юрий Александрович –  Казан дәүлә аграр университетының техносфера куркынычсызлыгы кафедрасы доценты;

Абдуллин Нияз Габдулла улы  –  Идарә каршында төзелгән Иҗтимагый совет вәкиле;

Җәләлетдинов Илнур Рифкәт улы – Идарәнең профсоюз оешмасы рәисе. 

               

2 нче кушымта

Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгының2015 елның 17 апрелендәге 01-05/59-пр номерлы боерыгы белән РАСЛАНДЫ


Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында нигезләмә
1. ГОМУМИ НИГЕЗЛӘМӘЛӘР

1.1. Әлеге Нигезләмә «Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясен формалаштыру һәм аның эшчәнлек тәртибен билгели (алга таба – Комиссия).

1.2. Комиссия түбәндәге максатларда оештырыла:

Идарәдә коррупцияне барлыкка китерә торган сәбәпләрне һәм шартларны бетерү;

Идарәдә коррупциячел хокук бозуларны кисәтү;

үз вәкаләтләре чикләрендә Идарәдә коррупциягә каршы юнәлдерелгән чараларны тормышка ашыруда катнашу;

гражданнарның, җәмгыятьнең һәм дәүләтнең хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен коррупциягә бәйле куркынычлардан яклауны тәэмин итү.

1.3. Комиссия эшчәнлеге Россия Федерациясе Конституциясе, Татарстан Республикасы Конституциясе, коррупциягә каршы көрәш өлкәсендә Россия Федерациясе норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы норматив хокукый актлары, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2011 елның 26 декабрендәге 1064 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе турында нигезләмә, әлеге Татарстан Республикасы Үзйөрешле машиналарның һәм башка төр техниканың техник торышына күзәтчелек идарәсе башлыгы каршында коррупциягә каршы көрәш комиссиясе турында нигезләмә (алга таба – Нигезләмә), шулай ук коррупциягә каршы көрәш өлкәсендәге башка норматив хокукый актлар нигезендә гамәлгә ашырыла.

2. Комиссиянең төп бурычлары, функцияләре һәм хокуклары

2.1. Комиссиянең төп бурычлары түбәндәгеләрдән гыйбарәт:

коррупциягә каршы көрәш буенча программа чаралары эшләү һәм аларның үтәлүен тикшереп тору;

Идарәдә коррупция дәрәҗәсен киметү өчен шартлар тудыруны һәм коррупциячел хокук бозуларны кисәтүне тәэмин итү;

Идарә эшчәнлегенең ачык булуын тәэмин итү;

коррупциячел гамәлләргә түзмәслек мөнәсәбәт формалаштыру;

гражданнарның мөрәҗәгатьләрендә, коррупциягә катнашы булган мәсьәләләрне сыйфатлы һәм вакытында хәл итүне тикшереп тору.

2.2. Комиссия, үзенә йөкләнгән бурычлар нигезендә, түбәндәге функцияләрне башкара:

коррупциягә каршы көрәш планнарын һәм чараларын эшли;

чираттан тыш утырышларда Идарәдә коррупциячел күренешләрне ачыклау фактларын карый һәм аларны чикләү яисә туктату буенча чаралар күрә;

Идарәнең дәүләт граждан хезмәткәрләре өчен Идарәдә коррупциягә каршы көрәшнең нәтиҗәлелеген арттыру буенча киңәшләр әзерли.

2.3. Комиссия, үзенең функцияләрен тормышка ашыру максатларында, түбәндәге хокуклы:

үзенең утырышларында Идарәнең коррупциягә каршы программа чараларының үтәлешен карарга;

мәгълүмат алмашу һәм коррупциягә каршы чараларны уздыру максатларында хокук саклау органнары белән хезмәттәшлек итәргә;

үзенең утырышларында коррупция күренешләрен кисәтү буенча уздырыла торган эш турында структур бүлекчәләрнең җитәкчеләрен һәм Идарәдәге вазыйфаи затларны тыңларга;

зарурлык булган очракта, билгеләнгән тәртиптә, коррупциягә каршы экспертиза уздыру өчен билгеле бер хокукый мөнәсәбәтләр өлкәсендәге белгечләрне җәлеп итәргә.

3. Комиссиянең составы һәм эшләү тәртибе

3.1. Комиссия Комиссия рәисе, Комиссия рәисе урынбасары, Комиссия сәркатибе һәм Комиссия әгъзалары составында формалаша.

Комиссия рәисе булып Татарстан Республикасы Дәүләт техник күзәтчелек идарәсе башлыгы (алга таба – Идарә башлыгы) тора.

3.2. Комиссия составына түбәндәгеләр керә:

а) Идарә башлыгы (Комиссия рәисе), Идарә башлыгы урынбасары; оештыру-хокук эше бүлеге башлыгы;

дәүләт хезмәте, кадрлар, эш башкару һәм хокукый тәэминат секторы мөдире; күзәтчелек һәм автоматлаштырылган рәвештә исәпкә алу бүлеге башлыгы.

б) иҗтимагый һәм фәнни оешмалар, урта, югары һәм өстәмә һөнәри белем бирүче мәгариф учреждениеләре  вәкиле (вәкилләре).

в) Идарә каршында төзелгән Иҗтимагый совет вәкиле;

г) билгеләнгән тәртиптә Идарәдә гамәлдә булган профсоюз оешмасы вәкиле.

3.3. Комиссия әгъзалары үз вәкаләтләрен турыдан-туры, ягъни аларны, шул исәптән үзе булмый торган вакытта да, бүтән затларга тапшыру хокукыннан башка гамәлгә ашыра.

3.4. Комиссиянең барлык әгъзалары да карарлар кабул ителгәндә тигез хокукларга ия була. Комиссия рәисе булмый торганда аның вазыйфаларын Комиссия рәисе урынбасары башкара.

3.4. Комиссия утырышлары зарурлык булуга карап, ләкин кварталга бер мәртәбәдән ешрак булмаган күләмдә уздырыла. Утырышлар ачык та, ябык та була ала.

3.5. Комиссия утырышы, әгәр анда Комиссия әгъзаларының гомуми исәбеннән яртысыннан артыграгы катнашса, тулы хокуклы була.

3.6. Комиссия рәисе Комиссия эшчәнлегенә җитәкчелек итә, Комиссия эшен оештыра, Комиссия утырышларын чакырта һәм уздыра, федераль башкарма акимият органнары, Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте органнары, җирле үзидарә органнары, Татарстан Республикасы Президенты каршында Коррупциягә каршы көрәш советы, иҗтимагый берләшмәләр белән мөнәсәбәтләрдә Комиссия исеменнән эш йөртә.

3.7. Комиссия рәисе вакытлыча булмый торган чорда (отпуск, вакытлыча хезмәткә сәләтсез булу, командировка) аның бурычларын Комиссия рәисе урынбасары башкара.

3.8. Комиссия карарлары Комиссия утырышында катнашкан әгъзаларының тавышларының гади күпчелеге белән кабул ителә. Тавышлар саны тигез булганда, Комиссия рәисенең тавышы хәл иткеч булып санала.

3.9. Комиссия карарлары беркетмәләр белән рәсмиләштерелә, аларны Комиссия рәисе, Комиссия рәисе урынбасары, утырышта катнашкан Комиссия әгъзалары имзалый.

3.10. Комиссия карары белән риза булмаган Комиссия әгъзалары язмача рәвештә үзләренең махсус фикерен бәян итәргә хокуклы, ул Комиссия утырышы беркетмәсенә зарури кушып куелырыга тиеш.

3.11. Комиссия әгъзалары Комиссиядә карала торган (каралган), гражданнарныж намусына һәм абруена кагылучы белешмәләрне һәм башка төрле конфиденциаль мәгълүматларны таратмау турында йөкләмәне ирекле рәвештә үз өсләренә ала.

3.12. Мәсьәләләр каралганда Комиссия тарафыннан алынган мәгълүмат законнарда каралган тәртиптә генә файдаланыла ала.

3.13. Комиссия эшен оештыру ягыннан тәэмин итү коррупциячел һәм башка төр хокук бозуларны профилактикалау буенча җаваплы зат тарафыннан гамәлгә ашырыла.

 

Соңгы яңарту: 26 март 2018, 10:22

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования