Татарстан Республикасында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм алу өчен кирәкле документлар исемлеге

1. Түләүсез юридик ярдәм буенча дәүләт системасы кысаларында түләүсез юридик ярдәм алу өчен гражданнар түбәндәге документларны тапшыра:

1) кирәкле түләүсез юридик ярдәм төрен һәм аны билгеләнгән тәртиптә күрсәтү нигезләрен күрсәтеп, түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында гариза;

2) паспорт яки гражданинның шәхесен таныклаучы башка документ;

3) түләүсез юридик ярдәм алу хокукына ия булган граждан категориясенә кертелүне раслаучы документ;

4) гражданнарның түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында таләпләрен нигезләүче документлар.

2. Әгәр гражданинның түләүсез юридик ярдәм алу буенча шәхсән мөрәҗәгать итү мөмкинлеге булмаса, 1 нче пунктта аталган документлар түләүсез юридик ярдәм алу хокукына ия булган гражданинның гозере буенча башка зат тарафыннан тапышырылырга мөмкин. Бу очракта гражданинның вәкиле, 1 нче пунктта күрсәтелгән документлардан тыш, шәхесен таныклаучы документны, законлы вәкил хокукларын раслаучы ышанычнамә яисә документ.

3. Документларны кабул итүдән баш тарту түбәндәге очракларда булырга мөмкин:

1) әгәр түләүсез юридик ярдәм турында гариза белән тиешсез зат мөрәҗәгать итсә;

2) әгәр 1 нче пунктта күрсәтелгән документлар тапшырылмаса.

4. Документларны кабул итүдән баш тартуга карата вәкаләтле органга яисә суд тәртибендә шикаять белдерелергә мөмкин.

“Татарстан Республикасында гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтү турында” 2012 елның 2 ноябрендәге № 73-ТРЗ Татарстан Республикасы законының 13 статьясы

 

Соңгы яңарту: 24 июнь 2019, 15:20

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования